Jump to content


Photo
- - - - -

4 Що е адски огън и скърцане със зъби 566-575


 • Please log in to reply
20 replies to this topic

#1 evgeni

evgeni

  Advanced Member

 • Moderators
 • 111 posts

Posted 04 August 2014 - 11:47 AM

Що е адски огън и скърцане със зъби566.

Що е вечен огън и що е скърцане със зъби, както се казва в Словото за онези, които са в Ада, досега е било известно само на малцина; така е, понеже хората са приемали буквално казаното в Словото, без да знаят духовния му смисъл. Ето защо под „огън“ някои разбират материалния огън, други разбират мъченията изобщо, трети разбират угризенията на съвестта, а четвърти пък смятат, че огънят е споменат, само за да вдъхва страх от злото; под скърцане със зъби някои разбират буквално скърцане, докато други разбират само ужаса, от който настръхваш, щом чуеш скърцането. Но онзи, които познава духовния смисъл на Словото, може да знае що е вечен огън и  що е скърцане със зъби; всъщност всяка дума и всеки звук в Словото съдържат духовен смисъл, понеже по същината си Словото е духовно, а духовното не може да се изрази пред хората по друг начин, освен чрез природното, тъй като човекът е в природния свят и мисли въз основа на онова, което среща там. И така, по-долу ще се каже, що е вечен огън и що е скърцане на зъби, сред които злите хора попадат духом след смъртта, или които измъчват техните духове, намиращи се тогава в духовния свят.

 


567.

Има два източника на топлина: едната е от Слънцето на Небето, тоест Господ, а другата е от слънцето на света; топлината, идваща от Слънцето на Небето, тоест Господ, е духовна топлина. Която в своята същност е любов (виж по-горе гл.126-140), а топлината, идваща от. слънцето на света, е природна топлина, която в своята същност не е любов, обаче служи за приемник на небесната топлина или любовта; че любовта в своята същност е топлина, може да се установи по пламването на душата и от там на тялото от любов според нейните степен и качество - при човека това става колкото зиме, толкова и лете и се потвърждава със сгряването на кръвта; че природната топлина, която съществува из слънцето на света, служи като приемник на духовната топлина, се установява чрез топлината на тялото, която се възбужда от топлината на неговия дух и сякаш я замества; това се вижда най-вече при пролетната и лятната топлина, когато всички видове животни ежегодно се завръщат към любовните си игри; не защото тази топлина ги предизвиква, а защото предразполага телата им към възприемане на топлината, която идва от духовния свят и се влива в  тях, понеже духовният свят влияе върху природния, както причината влияе върху следствието. Който вярва, че природната топлина предизвиква любовта при животните, много греши, защото влиянието е на духовния свят в природния, а не на природния свят в духовния, както и [защото] всяка любов, която представлява самият живот, е духовна; който вярва, че нещо съществува в природния свят без въздействие на духовния свят, също се лъже, защото природното не възниква, не съществува, не пребъдва другояче, освен благодарение на духовното; дори членовете на растителното царство добиват сила да израстват чрез влияние от там: природната топлина през пролетта и през лятото само разполага семената в тяхната природна форма, налива ги и ги отваря — така че да може влиянието от духовния свят да въздейства като причина. Това се каза, за да се знае, че има две топлини, а именно, духовна и природна, и че духовната произлиза от Слънцето на Небето, докато природната произлиза от слънцето на света, а също така че влиянието [на едната в другата] и после съвместното им действие пораждат резултата, който на света [ни] е видим за очите.

 

568.

При човека духовната топлина е топлината на неговия живот, понеже животът в своята същност, както се каза по-горе, е любов; тази топлина се разбира в Словото, когато става дума за огън: под небесен огън се разбират любовта към Господа и любовта към ближния; под адски огън пък се разбират любовта към себе си и любовта към света.

 

569.

Адският огън или адската любов съществуват от същия източник, както небесният огън или небесната любов, а именно, от Слънцето на Небето или от Господа, обаче той става адски чрез онези, които го приемат, понеже всяко влияние от духовния свят се променя според възприемането или според формата, в която въздейства; по същия начин се приемат светлината и топлината от слънцето на света: топлината, която се влива от там в дръвчетата и цветчетата, прави така, че растенията се развиват и пораждат благоухания, но същата топлина действа върху боклуците и труповете, поражда гнилост и зловония; пак така и светлината от едно Слънце поражда красиви и приятни цветове в един предмет, а в друг грозни и скучни; същото е при топлината и светлината от Слънцето на Небето, тоест от Любовта; когато топлината или любовта се влива в добри приемници, какъвто например е случаят при добрите хора или добрите духове, както и при ангелите, тя ги кара да плодоносят, а при злите поражда обратния резултат, защото техните злини или я задушават, или я извращават; пак така небесната светлина, докато влияе в истините на благото, дава разумност и мъдрост, но когато влияе в лъжите на злото, се превръща в безумия или разни видове фантазии. Всичко навсякъде е така - според възприемането.

 

570.

Адският огън, който е любов към себе си и любов към света, е и всяка страст на тези любови, понеже страстта е любовта в нейното постоянно действие, защото онова, което човекът обича, той страстно желае, и тъкмо това е насладата, защото когато човекът получи онова, което обича или което желае, изпитва наслада; сърдечната радост на човека не идва от другаде. Значи адският огън е желанието и насладата, бликащи от двете любови като от свои източници. Злините, присъщи на двете любови, са презрение към другите, неприязън и враждебност към онези, които не са на тяхна страна, също така завист, омраза, отмъстителност и свързаните с тях свирепост и жестокост; относно Божественото съществува отрицание и от там презрение, осмиване и охулване на свещените предмети, които принадлежат на Църквата; след смъртта, когато човекът стане дух, те се преобръщат в гняв и омраза, което може да се види по-горе (гл.526). Тъй като тези видове зло непрестанно желаят да унищожат и да изтребят онези, които имат за врагове и към които хранят пламенна омраза и страст за отмъщение, то насладата на техния живот е стремежът да унищожат и да изтребят другите или, когато не могат, биха искали поне да им нанесат вреди, да им попречат, да проявят към тях жестокост. Това е, което се разбира в Словото под „огън“, когато се говори за злите и за Ада; като потвърждение бих искал да приведа някои места: „Защото те всички са лицемери и злодеи, и устата на всички говорят нечестиво. При всичко това гневът Му не ще се отвърне, и ръката Му е още простряна. Защото беззаконието като огън се е разгоряло, поглъща глог и трънак и пламти в горски гъстаци, и се повдигат стълбове дим. Яростта на Господа ще опали земята, и народът ще стане сякаш храна за огъня; човек брата си не ще пожали“ (Исай, 9: 17-19 ); „И ще покажа личби на небе и земя : кръв, огън и стълбове дим. Слънцето ще се превърне в тъмнина“ (Иоил, 2:30, 31); „И земята му ще бъде запален катрана : няма да гасне ни денем, нито нощем; и димът й вечно ще възлиза, от рода в род ще остава запустяла; во веки веков не ще мине никой по нея“ (Исай, 34:9, 10); „Защото ето, ще дойде ден, пламтящ като пещ; тогава всички надменни и ония, които постъпват нечестиво, ще бъдат като слама, и ще ги изгори идещият ден, казва Господ Саваот, тъй че няма да остави у тях ни корен, ни клони“ (Малахия, 4:1); „Падна Вавилон - великата блудница, и стана жилище на бесове и свърталище на всякакъв нечист дух ... викаха, като гледаха дима от изгарянето му ... А димът възлизаше во веки веков“ (Откровение, 18:2,18; 19:3); „Тя отвори кладенеца на бездната, и излезе дим от кладенеца като дим от голяма пещ; слънцето и въздухът потъмняха от дима на кладенеца“ (Откровение, 9:2); „Главите на конете бяха като глави на лъвове, и от устата им излизаше огън, дим и жупел. От тия три язви - огън, дим и жупел, излизащи от устата им, умря третината от човеците“ (Откровение, 9: 17-18); „Който се поклони на звяра и на образа му, и получи белег на челото си или на ръката си, той ще пие от виното на яростта Божия, вино неразводнено, наляно в чашата на гнева Му, и ще бъде измъчен с огън и жупел пред светите Ангели и пред Агнеца“ (Откровение, 14:9-10); „Четвъртият Ангел изля чашата си върху слънцето; и даде му се да опалва с огън човеците. И силна жега опали човеците“ (Откровение, 16:8-9); „И двамата бидоха живи хвърлени в огненото езеро със запален жупел“ (Откровение, 19:20; 20:14-15; 21:8); „Всяко дърво, което не дава добър плод, бива отсичано и хвърляно в огъня“ (Матей, 3:10; Лука, 3:9); „Ще изпрати Син Човеческий Ангелите Си, и ще съберат от царството Му всички съблазни и ония, които вършат беззаконие, и ще ги хвърлят в огнената пещ; там ще бъде плач и скърцане със зъби“ (Матей, 13:41-42, 50): „Тогава ще каже и на ония, които са от лявата страна идете от Мене, проклети, в огън вечний, приготвен за дявола и неговите ангели“ (Матей, 25:41); „Да отидеш в геената, в неугасимия огън, дето червеят им не умира, и огънят не угасва“ (Марк, 9:43-49; Матей, 18:8-9); „Отче Аврааме, смили се над мене ... защото се мъча в тоя пламък“ (Лука, 16:24); тук, а и на много други места, под огън се разбира страстта, идваща от любовта към себе си и към света, а под дим се разбира лъжата, идваща от злото.

 

571.

Тъй като под адски огън се разбира страстта към злодеяния, която произтича от любовта към себе си и към света и тъй като тази страст е присъща на всички в Ада (виж предната глава), когато Адът се разтвори, изглежда като огнена и димяща маса, както обикновено става при пожари; гъстият огън идва от онзи Ад, където властва любовта към себе си, а пламъците идват от Ада, където властва любовта към света. Когато Адът е затворен, огънят не се вижда, като вместо него се появява нещо тъмно, наподобяващо гъст дим; вътре в Ада обаче всичко гори и това се усеща по горещината, която се разнася от там - понякога тя е досущ като горещината около догарящи останки след пожар, понякога е като дъх на разпалена пещ, а друг път е като пара от гореща баня; когато горещината влияе върху хората, тя възбужда техните желания - при злите омразата и отмъстителността, а пък при болнавите - безумието. Такъв огън или такава горещина усещат [всички] онези, които пребивават в гореспоменатите любови, понеже са обвързани духом с Ада, още когато живеят в тялото. Но нека се знае, че онези, които са в Ада, всъщност не се намират в огън, тъй като огънят е привиден - те не усещат никакво горене, а само изгаряща топлина, както и преди на света; огънят се явява поради съответствието, понеже любовта съответства на огъня, а всичко, което се явява в духовния свят, се явява според съответствията.

 

572 .

Трябва да се знае също, че този адски огън или тази адска горещина се превръщат на силен студ, щом в Ада проникне топлина от Небето — това ужасява онези, които са там; тогава те сякаш се разболяват от простуда и вътрешно се измъчват, а това е, защото са изцяло против Божественото и Топлината от Небето, това ще рече, Божията любов, унищожава адската топлина, тоест любовта към себе си, и с нея - огъня на техния живот; ето от къде [обитателите на Ада изпитват] такива студ, ужас, мъки; остават и в пълен мрак, при тях настъпва затъмнение и помрачение на мислите. Но това става рядко, само когато техните нападки, преминали разумните граници, трябва да бъдат усмирени.

 

573.

Тъй като под адски огън се разбира всяка страст към злодеяния, произтичаща от любов към себе си, под него се разбират също и мъченията в Ада, понеже страстта, породена от тази любов, е страстта на обитателите на Ада да навредят на другите, които не ги почитат, не им се кланят, не ги тачат; колкото повече ги завладява гневът, както и идващите от гнева омраза и отмъстителност, толкова по-силно става при тях желанието да свирепстват; щом такава страст се разгори във всеки от някое общество, където за нея няма външни прегради, каквито са страхът от закона, притесненията заради репутацията, честта, облагите, живота, тогава всеки, поради своето зло, напада другия и, ако му се отдаде, го подчинява, а после иска да завладее също и останалите, като с наслада свирепства над онези, които не се подчиняват: тази наслада е така свързана с насладата да повеляваш, че двете са от една и съща степен, понеже насладата да вредиш [на другите] принадлежи към същността на ненавистта, на завистта, на омразата и отмъстителността, каквито са злините на любовта към себе си, както беше казано по-горе. Всеки ад представлява такова общество: затова всеки там крие в сърцето си омраза към другия и при случай, неговата свирепост излиза наяве. Под адски огън трябва да се разбират също тези свирепости, както и мъченията, които пораждат - защото са следствия на страстта.

 

574.

По-горе гл.548 беше показано, че злият дух се хвърля в Ада по своя воля, поради което с няколко думи ще кажа как става това, след като в Ада съществува такова мъчение. От всеки ад се издига сферата на онези страсти, в които пребивават неговите обитатели; когато тази сфера се почувства от някой, отдаден на същата страст, тя веднага докосва сърцето му и го изпълва с наслада, понеже страстта и нейната наслада представляват едно цяло всеки намира наслада в предмета на своята страст; ето защо духът се обръща в тази посока и поради насладата на сърцето си копнее да отиде там. Той още не знае какви мъчения го очакват, но и онези, които знаят, пак се стремят натам. Никой в духовния свят не може да устои на своята страст, тъй като страстта принадлежи на неговата любов и любовта е неговата воля, волята пък е неговото естество, а всеки действа според своето естество. Значи, когато духът по своя воля или чрез своята свобода отива към своя ад и влиза в него, първо бива посрещнат приятелски, поради което смята, че е дошъл сред приятели, но това трае само няколко часа; междувременно [онези от Ада] проучват колко хитър и колко силен е той; когато го разберат, се хвърлят върху него, започват да го дразнят по разни начини, като постепенно стават все по-остри и по-нагли; това става, като го завеждат все по-навътре и все по-дълбоко, защото колкото по-навътре и колкото по-надолу е някое място в Ада, толкова по-зли са духовете, които го обитават; след тези нападки започват да го измъчват чрез жестоки наказания, докато не го доведат до робско състояние. Но тъй като там непрестанно има опити за бунтове, понеже в Ада всеки иска да бъде най-велик и изгаря от омраза към другите, отново настъпват вълнения; така една сцена се сменя с друга: които са робували, се освобождават, за да окажат помощ на някой нов дявол при завладяване на другите, и тогава онези, които не се подчиняват, нито искат да му служат, се подлагат на разнообразни мъчения, и така постоянно. Ето това са адските мъчения, които се наричат адски огън.
 

 

575.

Скърцането със зъби пък е постоянното напрежение и сблъскване между лъжи и следователно между онези, които са в лъжите, свързани с ненавист към другите, презрение, надсмиване, нечестност и богохулство, които също се преобразяват в разни жестокости, понеже всеки се бори за своята лъжа и я нарича истина. Извън Ада това напрежение и сблъскване се чува като скърцане със зъби, дори става скърцане със зъби, щом им повлияе истината от Небето. В този Ад пребивават всички, които са признавали природата и са отричали Божественото: най-дълбоко обитават онези, които са се утвърдили в това; тъй като не могат да приемат никаква светлина от Небето и да видят каквото и да било вътре в себе си, мнозина от тях са чисто плътско-сетивни, т. е. вярват само на онова, което виждат с очи и докосват с ръце; от тук, за тях всички заблуди на сетивата са истини, от където идва ново напрежение: затова техните спорове се чуват като скърцане със зъби, понеже всяка лъжа в духовния свят скърца, а зъбите съответстват на последното начало в природата, значи низшето при човека — плътската сетивност. Че в Ада има скърцане със зъби, може да се види на няколко места: Матей, 8:12; 13:42, 50; 22:13; 24:51; 25:30 и Лука 13:28.#2 Ани

Ани

  Advanced Member

 • Moderators
 • 290 posts
 • Отговорете на въпроса:1864

Posted 06 November 2016 - 07:50 PM

(Исай, 9: 17-19 )

 

17. Затова Господ не ще се радва на момците му, и не ще се смили над сираците му и вдовиците му; защото те всички са лицемери и злодеи, и устата на всички говорят нечестиво. При всичко това гневът Му не ще се отвърне, и ръката Му е още простряна.
18. Защото беззаконието като огън се е разгоряло, поглъща глог и трънак и пламти в горски гъстаци, - и се подигат стълбове дим.
19. Яростта на Господа Саваота ще опали земята, и народът ще стане сякаш храна на огъня; човек не ще пожали брата си.#3 Ани

Ани

  Advanced Member

 • Moderators
 • 290 posts
 • Отговорете на въпроса:1864

Posted 06 November 2016 - 07:51 PM

526.

Понякога разговарях с ангелите по този въпрос и казвах, че мнозина на света, живели в злото, когато говорят за Небето и за вечния живот, твърдят, че възнасянето на Небето е само въпрос на достъп поради пряко милосърдие. Казах, че в това вярват най-вече онези, които правят [от] вярата единствено средство за спасение, тъкмо защото, според началата на своята религия, те не отдават значение нито на живота, нито на делата на любовта, които изграждат живота, нито пък зачитат други пътища, по които Господ въвежда Небето в човека и прави така, че той става приемник на небесната радост. Тъй като отхвърлят всяко дейно средство, те постановяват, като извод от основните [религиозни] положения, че човекът отива на Небето въз основа на чистото милосърдие, което Бог-Отец проявява поради застъпничеството на Сина. На това ангелите отвърнаха, че знаят, че такава догма следва по необходимост от приемане принципа за спасението само чрез вяра; въпреки че тази догма е главна спрямо останалите, понеже тя не е истина, в нея не може да проникне никаква небесна светлина. От тук идва невежеството, в което днес пребивава Църквата, относно Господ, относно Небето, относно живота след смъртта, относно небесната радост, относно същността на любовта и на обичта към ближния, а също изобщо относно благото и неговото свързване с истината, от тук също за живота на човека - откъде идва и какво е, щом като никога никой живот не идва от мислите, а от волята, а от там - от делата; животът дотолкова идва от мисълта, доколкото мисълта идва от волята или, с други думи, вярата не може да изгражда живота, ако не е породена от любовта; ангелите се натъжават, задето тези хора не знаят, че само вяра няма при никого, понеже вярата без своя извор, който е любовта, е само знание или само убеждение, което се преструва на вяра (виж гл.482), като убеждението не е част от живота на човека, а извън него, защото се отделя от човека, ако не се съгласува с любовта. По-нататък казаха, че онези, които следват такъв принцип на основното средство за спасение на човека, няма как да не вярват в прякото милосърдие: понеже от природната светлина и от видяното усещат, че вярата като такава не изгражда живота на човека, тъй като същите мисли и убеждения могат да имат онези, които водят живот в злото; ето защо вярват, че злите могат да се спасят наравно с добрите, стига само в сетния си час с чиста вяра да говорят за застъпничеството на Господ и за милосърдието, идващо от него. Ангелите заявиха, че все още не са видели никого, които е живял в злото, да е бил приет на Небето поради прякото милосърдие, колкото и да е говорил на света според упованието или убеждението, което се разбира под вярата във високия смисъл. На въпроса не са ли били приети на Небето само поради чистото милосърдие Авраам, Исаак, Яков, Давид и апостолите, ангелите отвърнаха: не, никой; всеки от тях е бил съден според своя живот на света. Казаха също така, че знаят къде са те сега и че не са ценени повече от другите; те са споменати с почит в Словото, защото под тях се разбира Господ: Авраам, Исак и Яков във вътрешния смисъл обозначават Господ в Неговата Божественост и в Неговата Богочовешкост; Давид обозначава Господ, що се отнася до Божието царство; апостолите пък обозначават Господ като Божиите истини. Казаха ми, че когато хората четат Словото, не разбират съвсем нищо за тях, понеже имената им не идват на Небето, а под тях се разбира Господ, както току-що беше казано. Също [научих], че в Словото, което се навира на Небето (виж по-горе гл.259), тези хора никъде не са споменати, понеже онова Слово е вътрешният смисъл на онова Слово, което е на света.#4 Ани

Ани

  Advanced Member

 • Moderators
 • 290 posts
 • Отговорете на въпроса:1864

Posted 06 November 2016 - 07:52 PM

(Иоил, 2:30, 31)

 

30. И ще покажа личби на небе и земя: кръв, огън и стълбове дим.
31. Слънцето ще се превърне в тъмнина, и месечината - в кръв, преди да настъпи денят Господен, велик и страшен.#5 Ани

Ани

  Advanced Member

 • Moderators
 • 290 posts
 • Отговорете на въпроса:1864

Posted 06 November 2016 - 07:53 PM

(Исай, 34:9, 10)

 

9. И реките му ще се преобърнат на катран, и прахът му - в сяра, и земята му ще бъде запален катран:
10. няма да гасне ни денем, нито нощем; и димът й вечно ще възлиза, от рода в род ще остава запустяла; во веки веков не ще мине никой по нея;#6 Ани

Ани

  Advanced Member

 • Moderators
 • 290 posts
 • Отговорете на въпроса:1864

Posted 06 November 2016 - 07:54 PM

(Малахия, 4:1)

 

1. Защото ето, ще дойде ден, пламтящ като пещ; тогава всички надменни и ония, които постъпват нечестиво, ще бъдат като слама, и ще ги изгори идещият ден, казва Господ Саваот, тъй че няма да остави у тях ни корен, ни клони.#7 Ани

Ани

  Advanced Member

 • Moderators
 • 290 posts
 • Отговорете на въпроса:1864

Posted 06 November 2016 - 07:59 PM

(Откровение, 18:2,18; 19:3)

 

18:2. И силно извика той, като казваше с висок глас: падна, падна Вавилон - великата блудница, и стана жилище на бесове и свърталище на всякакъв нечист дух, свърталище на всички нечисти и омразни птици; защото от виното на яростното блудство пиха всички народи,
18:3. и царете земни блудствуваха с нея, а търговците земни разбогатяха от големия й разкош.
18:4. И чух друг глас от небето да казва: излезте от нея, люде Мои, за да не участвувате в греховете й, и да се не заразите от язвите й:
18:5. защото нейните грехове стигнаха до небето, и Бог си спомни неправдите й.
18:6. Отвърнете й тъй, както ви и тя отвърна; отвърнете й двойно за делата й; с чашата, с която ви черпеше, почерпете я двойно.
18:7. Колкото се е прославила и живяла разкошно, толкова мъка и скръб й върнете; понеже тя казва в сърцето си: седя като царица, вдовица не съм и скръб няма да видя.
18:8. Затова в един ден ще й се струпат поразите: смърт, жалост и глад, и ще бъде изгорена в огън, защото силен е Господ Бог, Който я съди.
18:9. Ще я оплачат и ще ридаят за нея земните царе, които са блудствували с нея и живели разкошно, кога видят дима от изгарянето й,
18:10. като стоят надалеч от страх пред нейните мъки и казват: горко ти, горко ти, великий граде Вавилоне, граде силни, защото в един час дойде твоята осъда!
18:11. И търговците земни ще плачат и ридаят за нея, понеже стоките им никой вече не купува,
18:12. стоки от злато и сребро, от драгоценни камъни и бисери, от висон и порфира, от коприна и багреница; всякакво благовонно дърво и всякакви изделия от слонова кост; всякакви изделия от скъпоценно дърво, от мед, от желязо и от мрамор,
18:13. дърчин и тамян, миро и ливан, вино и дървено масло, брашно и пшеница, говеда и овци, коне и колесници, тела и души човешки.
18:14. И овощията, за които душата ти копнееше, отдалечиха се от тебе, и всичко тлъсто и светло изчезна за тебе, и няма вече да го намериш.
18:15. Търговците на тия стоки, които се обогатиха от нея, ще застанат надалеч от страх пред мъките й, като плачат, ридаят
18:16. и казват: горко ти, горко ти, граде велики, облечен във висон, порфира и багреница, украсен със злато, драгоценни камъни и бисери,
18:17. защото в един час пропадна толкова голямо богатство! И всеки корабоначалник, и всички пътници по корабите, и моряци, и ония, които търгуват по море, застанаха отдалеч
18:18. и викаха, като гледаха дима от изгарянето му, думайки: кой град е подобен на великия град?

 

 

19:3. И повторно казаха: алилуия! А димът и възлизаше вовеки веков.#8 Ани

Ани

  Advanced Member

 • Moderators
 • 290 posts
 • Отговорете на въпроса:1864

Posted 06 November 2016 - 07:59 PM

(Откровение, 9:2)

 

2. тя отвори кладенеца на бездната, и излезе дим от кладенеца като дим от голяма пещ; слънцето и въздухът потъмняха от дима на кладенеца.#9 Ани

Ани

  Advanced Member

 • Moderators
 • 290 posts
 • Отговорете на въпроса:1864

Posted 06 November 2016 - 08:00 PM

(Откровение, 9: 17-18)

 

17. И тъй, видях конете във видението и ездачите им, облечени в брони огнени, хиацинтови и жупелни; главите на конете бяха като глави на лъвове, и от устата им излизаше огън, дим и жупел.
18. От тия три язви - огъня, дима и жупела, излизащи от устата им, умря третината от човеците;#10 Ани

Ани

  Advanced Member

 • Moderators
 • 290 posts
 • Отговорете на въпроса:1864

Posted 06 November 2016 - 08:01 PM

(Откровение, 14:9-10)

 

9. И трети Ангел ги последва, като говореше с висок глас: който се поклони на звяра и на образа му, и получи белег на челото си или на ръката си,
10. той ще пие от виното на яростта Божия, вино неразводнено, наляно в чашата на гнева Му, и ще бъде измъчен с огън и жупел пред светите Ангели и пред Агнеца.#11 Ани

Ани

  Advanced Member

 • Moderators
 • 290 posts
 • Отговорете на въпроса:1864

Posted 06 November 2016 - 08:02 PM

(Откровение, 16:8-9)

 

8. Четвъртият Ангел изля чашата си върху слънцето; и даде му се да опалва с огън човеците.
9. И силна жега опали човеците, а те похулиха името на Бога, Който имаше власт над тия порази, и се не покаяха да Му въздадат слава.#12 Ани

Ани

  Advanced Member

 • Moderators
 • 290 posts
 • Отговорете на въпроса:1864

Posted 06 November 2016 - 08:04 PM

(Откровение, 19:20; 20:14-15; 21:8)

 

19:20. Звярът биде хванат, а с него заедно и лъжепророкът, който бе вършил личби пред него, та заблуди ония, които бяха приели белега на звяра и се кланяха на образа му: и двамата бидоха живи хвърлени в огненото езеро със запален жупел;

 

 

20:14. а смъртта и адът бидоха хвърлени в огненото езеро. Тази е втората смърт.
20:15. И който не бе записан в книгата на живота, биде хвърлен в огненото езеро.

 

 

21:8. А на страхливи и неверни, на мръсници и убийци, на блудници и магьосници, на идолослужители и на всички лъжци делът им е в езерото, що гори с огън и жупел; то е втора смърт.#13 Ани

Ани

  Advanced Member

 • Moderators
 • 290 posts
 • Отговорете на въпроса:1864

Posted 06 November 2016 - 08:05 PM

Матей, 3:10

 

10. и секирата лежи вече при корена на дърветата; затова всяко дърво, което не дава добър плод, бива отсичано и хвърляно в огън;#14 Ани

Ани

  Advanced Member

 • Moderators
 • 290 posts
 • Отговорете на въпроса:1864

Posted 06 November 2016 - 08:06 PM

Лука, 3:9

 

9. И секирата лежи вече при корена на дърветата: всяко дърво, което не дава добър плод, бива отсичано и хвърляно в огън.#15 Ани

Ани

  Advanced Member

 • Moderators
 • 290 posts
 • Отговорете на въпроса:1864

Posted 06 November 2016 - 08:08 PM

(Матей, 13:41-42, 50)

 

41. ще изпрати Син Човеческий Ангелите Си, и ще съберат от царството Му всички съблазни и ония, които вършат беззаконие,
42. и ще ги хвърлят в огнената пещ; там ще бъде плач и скърцане със зъби;

 

50. и ще ги хвърлят в огнената пещ: там ще бъде плач и скърцане със зъби.#16 Ани

Ани

  Advanced Member

 • Moderators
 • 290 posts
 • Отговорете на въпроса:1864

Posted 06 November 2016 - 08:09 PM

(Матей, 25:41)

 

41. Тогава ще каже и на ония, които са от лява страна: идете от Мене, проклети, в огън вечний, приготвен за дявола и неговите ангели;#17 Ани

Ани

  Advanced Member

 • Moderators
 • 290 posts
 • Отговорете на въпроса:1864

Posted 06 November 2016 - 08:10 PM

Марк, 9:43-49

 

43. И ако те съблазнява ръката ти, отсечи я: по-добре е за тебе без ръка да влезеш в живота, отколкото да имаш две ръце, и да отидеш в геената, в неугасимия огън,
44. дето червеят им не умира, и огънят не угасва.
45. И ако те съблазнява ногата ти, отсечи я: по-добре е за тебе хром да влезеш в живота, отколкото да имаш две нозе, и да бъдеш хвърлен в геената, в неугасимия огън,
46. дето червеят им не умира, и огънят не угасва.
47. И ако те съблазнява окото ти, извади го; по-добре е за тебе с едно око да влезеш в царството Божие, отколкото да имаш две очи, и да бъдеш хвърлен в огнената геена,
48. дето червеят им не умира, и огънят не угасва.
49. Защото всеки с огън ще се осоли, и всяка жертва със сол ще се осоли.#18 Ани

Ани

  Advanced Member

 • Moderators
 • 290 posts
 • Отговорете на въпроса:1864

Posted 06 November 2016 - 08:11 PM

Матей, 18:8-9

 

8. Ако те съблазнява ръката ти или ногата ти, отсечи ги и хвърли от себе си: по-добре е за тебе да влезеш в живота без ръка или без нога, отколкото с две ръце и с две нозе да бъдеш хвърлен в огън вечний;
9. и ако те съблазнява окото ти, извади го и хвърли от себе си: по-добре е за тебе с едно око да влезеш в живота, отколкото да имаш две очи, и да бъдеш хвърлен в геената огнена.#19 Ани

Ани

  Advanced Member

 • Moderators
 • 290 posts
 • Отговорете на въпроса:1864

Posted 06 November 2016 - 08:12 PM

(Лука, 16:24)

 

24. и, като извика, рече: отче Аврааме, смили се над мене, и прати Лазаря да намокри края на пръста си във вода и да ми разхлади езика, защото се мъча в тоя пламък.#20 Ани

Ани

  Advanced Member

 • Moderators
 • 290 posts
 • Отговорете на въпроса:1864

Posted 06 November 2016 - 08:17 PM

Матей, 8:12; 13:42, 50; 22:13; 24:51; 25:30

 

8:12. а синовете на царството ще бъдат изхвърлени във външната тъмнина; там ще бъде плач и скърцане със зъби.

 

13:42. и ще ги хвърлят в огнената пещ; там ще бъде плач и скърцане със зъби;

13:50. и ще ги хвърлят в огнената пещ: там ще бъде плач и скърцане със зъби

 

22:13. Тогава царят рече на слугите: вържете му ръцете и нозете, вземете и го хвърлете във външната тъмнина; там ще бъде плач и скърцане със зъби;

 

24:51. и ще го отдели и подложи на еднаква участ с лицемерците; там ще бъде плач и скърцане със зъби.

 

25:30. а негодния раб хвърлете във външната тъмнина: там ще бъде плач и скърцане със зъби. Като рече това, извика: който има уши да слуша, нека слуша!


0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users