Jump to content
Invision Community
Sign in to follow this  
evgeni

33. За състоянието на мир на Небето 284-290

Recommended Posts

33.
За състоянието на мир на Небето284.

Онзи, който не се е намирал в небесния мир, не може да разбере какво е мирът, в които пребивават ангелите. До­като обитава в тяло, човекът не може нито да приеме, нито пък да разбере небесния мир, понеже човешкото възприятие се отнася до природата. За да го възприеме, той трябва да може да се издигне в мисълта, така щото, изведен от тялото, да остане в духа сред ангелите. По­неже успях да Възприема мира на Небето по такъв начин, мога да го опиша, но не и да предам с думи какъв е той, за­щото човешките думи не са адекватни. Чрез думите мога само да кажа какъв е той, сравняван с душевното спокойствие на онези, които пребивават в Господа.

 

285.

Има две вътрешни същности на Небето: невинност и мир. Наричат се вътрешни, защото произтичат непос­редствено от Господа. От невинността произтича вся­ко благо на Небето, а от мира идва всяка радост от бла­гото, като всяко благо има своята радост. Всяко от две­те начала - колкото благото, толкова и радостта — при­надлежи на любовта, защото онова, което обичаш, него наричаш благо и го усещаш като радост. От тук следва, че тези две вътрешни същности, каквито са невинността и мирът- произхождат от Божествената любов на Гос­под и проникват вътрешните начала на ангелите. Защо невинността е вътрешната същина на благото, може да се види в предишната глава, където ставаше дума за със­тоянието на невинност на ангелите в Небето. Сега ще обясним обаче, защо мирът е вътрешна същина на ра­достта, идваща от благото на невинността.

 

286.

Първо трябва да се каже откъде идва мирът. Божият мир пребивава в Господ, съществувайки из съединяване­то в Него на Самата Божественост с Богочовешкото. Божието в мира на Небето идва от Господ и съществу­вайки чрез връзката му с ангелите, особено из връзката на благо и истинно във всеки ангел. Това са началата на мира; от тук може да се установи, че мирът в небесата е Божествеността, която вътрешно изпълва с блаженство всяко благо и от която идва цялата небесна радост. Ми­рът в своята същност е Божията радост от Божията любов на Господ, произлизаща от Неговата връзка с Небето, а също с всеки негов обитател; тази радост, въз­приета от Господа в ангелите и от ангелите в Господа, е мирът. От тук произтича за ангелите всяко блаженство, удоволствие и щастие или онова, което се нарича небес­на радост.

 

287.

Понеже такива са началата на мира, то Господ бива на­зоваван княз на мира, като дори Сам казва, че мирът идва от Него и в Него мирът пребъдва; ангелите се наричат пратеници на мира, а Небето се нарича мирна обител, както личи от следните пасажи: „Защото Младенец ни се роди, Син ни се даде; властта е на раменете Му, и ще Му дадат име. Чуден, Съветник, Бог крепък, Отец на веч­ността, Княз на мира. Неговата власт и Неговият мир безкрай ще растат“ (Исай, 9:6-7); „Мир ви оставям; Моя мир ви давам; Аз ви давам не тъй, както светът дава“ (Йоан, 14:27); „Това ви казах, за да имате в Мене мир“ (Йоан, 16:33); „Да обърне Господ към тебе лицето Си ида ти даде мир!“ (Числа, 6:26); „Ангелите на мира горко пла­чат. Пътищата запустяха“ (Исай, 33:7-8); „Дело на прав­дата ще бъде мирът. Тогава народът ми ще живее в мир­ни жилища“ (Исай, 32:17-18). Че под „мир“ в Словото трябва да се разбира Божият и небесен мир, може да се ус­танови и от други места, които само ще назова: Исай, 52:7, 54:10, 59:8; Йеремия, 16:5, 25:37; Агей. 2:9; Захария, 8:12; Псалм 36:37 и още много други. Тъй като мирът оз­начава Господ и Небето, а също и небесната радост и ра­достта от благото, приветствието в древни времена било, както и днес, „Мир вам!“ Това потвърждава Господ, казвайки на своите ученици, които изпраща: „И в който дом влезете, първом казвайте: мир на тоя дом! И ако бъде там синът на мира, върху него ще почива вашият мир“ (Лука, 10:5-6). По същия начин Господ, когато се явил на апостолите, рекъл: „Мир вам!“ (Йоан, 20:19, 21, 26). Също и под онова, което Господ нарича в Словото „мирис на покой", трябва да се разбира състоянието на мир, както например: Изход, 29:18, 25, 41; Левит, 1:9, 13, 17; 2:2, 9; 6:8, 15; 23:12, 13, 18; Числа, 15:3, 7, 13; 28:6, 8, 13; 29:2, 6, 8, 13, 36, тъй като „мирис на покои“ в небесния смисъл озна­чава усещане за мир. Понеже мирът означава единение на Самата Божественост с Богочовешкото в Господ, а също единение на Господ с Небето и Църквата - с всички на Небето и с онези [верни] в Църквата, които Го приемат, като възпоменание за това била установена съботата, наречена по думата за покой (или мир) и станала най-све­щеният символ на църквата. Ето защо Господ нарича Себе си Господар на съботата (виж Матей, 12:8; Марк, 2:27; Лука,6:5).

 

288.

Тъй като небесният мир е Божието блаженство, вът­решно изпълващо благото, което се намира в ангелите, той им се показва пред сетивата само чрез сърдечната радост от живота в благото, чрез насладата да чуват ис­тината, съгласуваща се с тяхното благо, както и чрез ду­шевната веселост, която изпитват, възприемайки тях­ното съединение. Все пак, мирът се влива във всички дела и мисли на техния живот, проявява се в радостта, дори във външната и форма. Но мирът на Небето се различава качествено и количествено според невинността на оне­зи, които го населяват. така е, понеже мир и невинност вървят ръка за ръка; защото, както се каза по-горе, не­винността е началото, от което идва всяко благо на Небето, докато мирът е началото, от което идва всяка радост от това благо. От тук може да се установи, че онова, което се каза за състоянието на невинност на Небето в предната глава, може да се каже тук за състоя­нието на мир, защото невинността и мирът са свърза­ни, както благото и радостта: благото се усеща чрез ра­достта, а радостта се познава из благото. Което прави ясно, че ангелите от вътрешното или третото небе обитават в третата или вътрешната степен на мир, че са в третата или вътрешната степен на невинност; за това, че ангелите от по-нисшите небеса са в по-ниска степен на мир, което значи, в по-ниска степен на невин­ност, виж по-горе, гл.280. Че невинността и мирът са не­разделни, както благото и радостта от него, може да се види при децата, които, понеже са невинни, живеят в мир. Понеже са в мир, всичко при тях е пълно с игривост. Но мирът при децата е външен, докато вътрешният мир, както и вътрешната невинност, принадлежи само на мъдростта, а понеже принадлежи на мъдростта, той е налице в съюза между благо и истина, защото от него идва мъдростта. При хора, които живеят в мъдрост поради съединяването на благото и истинното, и които се схващат като доволни в Господ, също се среща небесният или ангелският мир. Обаче, докато живеят в света, ми­рът е скрит във вътрешните им начала и се разкрива, ко­гато напуснат тялото и се издигнат на Небето, защото тогава се отварят вътрешните начала.

 

289.

Понеже Божият мир съществува чрез връзката на Господ с Небето, а в частност при всеки един ангел чрез връзка­та на благото и истината, то ангелите, когато са в със­тояние на любов, са и в състояние на мир, защото тога­ва благото при тях се свързва с истината. Че състояния­та на ангелите се менят периодично, може да се види по-горе, гл.154-160. Същото обаче е при човека, който се въз­ражда: когато в него се осъществи съединяването на бла­гото и истината, което става на първо място след изку­шения, той влиза в състояние на идваща от небесния мир радост. Този мир е сравним с утрото или зората на про­лет. Когато, след края на нощта и с изгрева на слънцето всичко земно започва нов живота усеща се мирис на рас­тения, посипани с роса от Небето, пролетна топлина, която дарява земята с плодородие и поражда наслада в ду­шите на хората - понеже утрото или зората напролет съответстват на състоянието на мир на ангелите в небесата (виж гл.155).

 

290.

Като говорех с ангелите за мира, им казах, че на земята казват „мир“ тогава, когато престават войните и враж­дите между царствата, а също тогава, когато преста­ват раздорите и споровете между хората; вътрешният мир е покоят на духа, когато той е лишен от грижи, и най-вече покоят и радостта от добрия развой на неща­та. Но ангелите казаха, че покоят на душата, ведростта и радостта поради отсъствие на грижи и поради успеха на делата изглеждат присъщи на мира, но са истински мир само тогава, когато пребивават сред онези, които живеят в небесното благо, понеже мирът съществува единствено в това благо, влива се от Господ във вътреш­ната същност, от където прониква и преминава в по-нис­шите начала, като се проявява в почивката на ума, покоя на душата и в радостта от тях. Няма обаче мир при оне­зи, които живеят в злото; вярно, след като са успели, при тях има нещо, изглеждащо като почивка, спокойствие и радост, но то е само външно, без вътрешно съдържание: вътре в тях горят враждебност, ненавист, отмъсти­телност, жестокост и много други зли страсти, на които се отдават техните души, веднага щом видят някой, който не е на тяхна страна и направо изригват, ако ня­мат страх от него. Ето защо тяхната радост обитава в безумието, но за онези, които са в благото, радостта е в мъдростта; разликата между тях е същата като между Ада и Небето.

Share this post


Link to post
Share on other sites

(Исай, 9:6-7)

 

6. Защото Младенец ни се роди - Син ни се даде; властта е на раменете Му, и ще Му дадат име: Чуден, Съветник, Бог крепък, Отец на вечността, Княз на мира.

 

7. Неговата власт и мир безкрай ще расте върху престола на Давида и в царството му, за да го утвърди Той и да го укрепи чрез съд и правда отсега и довека. Ревността на Господа Саваота ще извърши това.

Share this post


Link to post
Share on other sites

(Йоан, 14:27)

 

27. Мир ви оставям; Моя мир ви давам; Аз ви давам не тъй, както светът дава. Да се не смущава сърцето ви, нито да се плаши.

Share this post


Link to post
Share on other sites

(Йоан, 16:33)

 

33. Това ви казах, за да имате в Мене мир. В света скърби ще имате; но дерзайте: Аз победих света.

Share this post


Link to post
Share on other sites

(Исай, 33:7-8)

 

7. Ето, техните юнаци крещят по улиците; пратениците за мир горко плачат.

 

8. Пътищата запустяха; пътници вече няма; той наруши договора, разруши града, - за нищо не смята човеците.

Share this post


Link to post
Share on other sites

(Исай, 32:17-18)

 

17. И дело на правдата ще бъде мирът, и плод на правосъдието - спокойствието и безопасността вовеки.

 

18. Тогава народът ми ще живее в мирни жилища и в безопасни селища и в покоищата на блажените.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Исай, 52:7, 54:10, 59:8

 

52:7. Колко прекрасни са върху планините нозете на благовестника, който възвестява мир, благовествува радост, проповядва спасение, който говори Сиону: "Бог твой се възцари!"

 

54:10. Планини ще се поместят, и хълмове ще се поклатят, но Моята милост няма да отстъпи от тебе, и заветът на Моя мир няма да се поклати, казва милуващият тебе Господ.

 

59:8. Те не знаят пътя на мира, и в пътеките им няма съд; пътищата им са изкривени, и никой, който ходи по тях, не знае мир.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Йеремия, 16:5, 25:37

 

16:5. Защото тъй казва Господ: не влизай в дома на ония, които тъгуват, и не ходи да плачеш и жалиш с тях; защото Аз отнех от тоя народ Моя мир, милост и съжаление, казва Господ.

 

25:37. Яростта на Господния гняв изтребя мирните селища.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Агей. 2:9

 

9. Славата на тоя последен храм ще бъде по-голяма, отколкото на предишния, казва Господ Саваот; и на това място ще дам мир, казва Господ Саваот.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Захария, 8:12

 

12. Защото сеитбата ще бъде в мир; лозата ще даде плода си, земята ще даде произведенията си, и небесата ще дават росата си; и всичко това ще предам във владение на останалия тоя народ.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Псалм 36:37

 

37. Наблюдавай непорочния и гледай праведника, защото бъднината на такъв човек е мир;

Share this post


Link to post
Share on other sites

(Лука, 10:5-6)

 

5. И в която къща влезете, първом казвайте: мир на тая къща!

 

6. И ако бъде там синът на мира, върху него ще почива вашият мир; ако ли не, ще се върне у вас;

Share this post


Link to post
Share on other sites

(Йоан, 20:19, 21, 26)

 

19. А вечерта в тоя ден, първи на седмицата, когато вратата на къщата, дето се бяха събрали учениците Му, стояха заключени, поради страх от иудеите, дойде Иисус, застана посред и им казва: мир вам!

21. А Иисус пак им рече: мир вам! Както Ме Отец прати, тъй и Аз ви пращам.

26. След осем дена учениците Му бяха пак вкъщи, и Тома с тях. Дойде Иисус, когато вратата бяха заключени, застана посред тях и рече: мир вам!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Изход, 29:18, 25, 41

 

18. и изгори целия овен върху жертвеника: това е всесъжение Господу, благоухание приятно, жертва Господу.

 

25. и вземи ги от ръцете им и изгори върху жертвеника с всесъжението, за благоухание пред Господа: това е жертва Господу.

 

41. другото шиле принасяй вечер: с брашнян принос, както утринния, и с такова също възлияние го принасяй за приятно благоухание, за жертва Господу.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Левит, 1:9, 13, 17; 2:2, 9; 6:8, 15; 23:12, 13, 18

 

1:9. а вътрешностите на жертвата и нозете й да измие с вода, и свещеникът да изгори всичко върху жертвеника: това е всесъжение, жертва, благоухание, приятно Господу.

 

1:13. а вътрешностите и нозете свещеникът да измие с вода и да донесе всичко и да го изгори върху жертвеника; това е всесъжение, жертва, благоухание, приятно Господу.

 

1:17. и да я скърши между крилете й, без да ги отделя, и свещеникът да я изгори на жертвеника, върху дървата, които са на огъня: това е всесъжение, жертва, благоухание, приятно Господу.

 

2:2. и да го донесе на синовете Ааронови, свещениците, и свещеникът да вземе пълна шепа от брашното с елея и всичкия ливан и да изгори това на жертвеника за спомен: това е жертва, благоухание, приятно Господу;

 

2:9. и да вземе свещеникът част от тая жертва за спомен и да я изгори на жертвеника: това е жертва, благоухание, приятно Господу;

 

6:8. Каза още Господ на Моисея, думайки:

 

6:9. заповядай на Аарона и на синовете му: ето законът за всесъжение: всесъжението нека стои върху огнището на жертвеника цяла нощ до сутринта, и огънят нека гори върху жертвеника (и да не изгасва).

6:10. Нека свещеникът облече ленената си дреха, като надене също и долната ленена дреха, и нека снеме пепелта от всесъжението, което огънят е изгорил на жертвеника, и да я остави до жертвеника.

6:11. След това нека съблече дрехите си и облече други дрехи и нека изнесе пепелта вън от стана на чисто място.

6:12. А огънят на жертвеника да гори (и) да не изгасва; нека свещеникът запалва върху него дърва всяка заран, да слага отгоре му всесъжение, и да изгаря на него тлъстината на мирната жертва;

6:13. нека огънят гори винаги на жертвеника и да не изгасва.

6:14. Ето законът за хлебния принос: (свещениците) синовете Ааронови да го донасят пред Господа при жертвеника.

6:15. Нека (свещеникът) вземе с шепата си от хлебния принос и от пшеничното брашно и от елея и всичкия ливан, който е върху жертвата, и ги изгори на жертвеника: това е приятно благоухание, за спомен пред Господа.

 

23:12. и в деня, кога се повдига сноп, принесете във всесъжение Господу шиле, без недостатък,

 

23:13. и заедно с него за хлебен принос две десети от ефа пшенично брашно, смесено с елей, в жертва Господу, за приятно благоухание, и за възлияние към него четвърт ин вино;

 

23:18. Заедно с хлябовете представете седем агнета без недостатък, едногодишни, и от едрия добитък един телец и два овена (без недостатък); да бъде това за всесъжение Господу, и хлебен принос и възлияние към тях, в жертва, за приятно Господу благоухание.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Числа, 15:3, 7, 13; 28:6, 8, 13; 29:2, 6, 8, 13, 36

 

15:3. и наченете да принасяте жертва Господу, всесъжение, или жертва клана, от волове и овци, за да изпълните оброк, или от усърдие, или през празниците си, за да извършите приятно Господу благоухание, -

15:7. и вино за възлияние принасяй една трета ин за приятно Господу благоухание.

 

15:13. Всеки туземец тъй трябва да прави, кога принася жертва за приятно Господу благоухание;

 

28:6. това е постоянно всесъжение, каквото бе извършено при Синай планина, за приятно благоухание, в жертва Господу;

 

28:8. Другото шиле принасяй вечер, с такъв хлебен принос, както заран, и с такова също възлияние към него го принасяй в жертва, за приятно благоухание Господу.

 

28:13. и по една десета ефа пшенично брашно, смесено с елей, хлебен принос на всяко агне; това е всесъжение, приятно благоухание, жертва Господу;

 

29:2. и принасяйте всесъжение за приятно Господу благоухание: един телец, един овен, седем шилета, без недостатък;

 

29:6. освен новомесечното всесъжение и хлебния му принос, и освен постоянното всесъжение и хлебния му принос и възлиянията им, според наредбите за приятно Господу благоухание.
 

29:8. и принасяйте всесъжение Господу за приятно благоухание: един телец, един овен, седем шилета; те трябва да ви бъдат без недостатък;

 

29:13. и принасяйте всесъжение, жертва, приятно Господу благоухание: тринайсет телеца, два овена, четиринайсет шилета; те трябва да бъдат без недостатък;

 

29:36. и принасяйте всесъжение, жертва, приятно Господу благоухание: един телец, един овен, седем шилета, без недостатък,

Share this post


Link to post
Share on other sites

Марк, 2:27

 

27. И думаше им: съботата е направена за човека, а не човек за съботата:

Share this post


Link to post
Share on other sites

280.

Понеже невинността е в това, да бъдеш воден от Господ, а не от себе си самия, то всички, които са на Небето, пребивават в невинност, защото всички там обичат да бъдат водени от Господ. Знаят, че да се водиш от самия себе си значи да се водиш от себичност, тоест от себе­любие, а онзи, който обича себе си, не допуска чуждо вода­чество. Ето защо, колкото повече ангелът е в невин­ността, толкова повече е на Небето, тоест, толкова повече пребивава в Божието благо и Божията истина, защо­то да живееш в тях означава да бъдеш на Небето. Пора­ди тази причина небесата се различават също и според невинността: онези, които обитават в последното или първото небе, са в първата или последната степен на не­винност; които са в средното или второто небе, са във втората или средната степен; които пък са в третото или вътрешно небе, са в невинност от трета или вът­решна степен; последните са самата небесна невинност, защото повече от всички обичат да бъдат водени от Господ като деца от своя баща. Щом като чуят Божията истина - било пряко от Господ, било чрез Словото или чрез проповедите, те веднага я приемат във волята си, правят я част от себе си и я прилагат в живота. Ето защо, те имат и много повече мъдрост, в сравнение с ан­гелите от по-висши небеса (виж гл.270 - 271). Тъй като са такива, тези ангели стоят най-близко до Господ, от ко­гото произтича тяхната невинност, и са толкова разде­лени от своето „Аз“  щото може да се каже, че живеят в Самия Господ. Имат прост външен вид и изглеждат в очите на ангелите от по-нисшите небеса като деца или мъничета; изглеждат такива, които не знаят много, въп­реки че всъщност са най-мъдрите от небесните ангели. Знаят, че нямат мъдрост от себе си самите, че в знание­то за това е истинската разумност, както и че онова, което знаят, е нищо спрямо онова, което не знаят. Те казват, че да знаеш, да признаваш и да разбираш това е пър­вата крачка към мъдростта. Тези ангели са голи, защото голотата съответства на невинността.

Share this post


Link to post
Share on other sites

155.

 

Ангелите не са постоянно в едно и също състояние спря­мо любовта и следователно не са в едно и също състоя­ние спрямо мъдростта, тъй като всяка тяхна мъдрост идва от любовта, бидейки съразмерна с любовта. Един път те са в състояние на силна любов, докато друг път са в състояние на недотам силна любов; така че тяхното състояние намалява постепенно от най-висока до най-ниска степен. Когато се намират в най-високата степен на любовта, ангелите пребивават в светлината и топли­ната на своя живот, ще рече, в яснота и радост; когато обаче са на най-ниска степен, попадат сякаш в сянка и студ, с други думи, в неяснота и неудовлетворение. От последното състояние отново се връщат в първото и така нататък. Подобни изменения следват едно подир друго, и в постоянно разнообразие. При това положения­та се редуват, както формите на светлината и тъмни­ната, на топлината и студа или така, както във всеки ден в света се редуват утро, обед, вечер, нощ с постоян­ни промени през годината. Утрото отговаря на ясното състояние на тяхната любов, пладне отговаря на ясното състояние на тяхната мъдрост, вечерта - на неясното състояние на мъдростта, докато нощта отговаря на състоянието на отсъствие на любов и мъдрост. Но нека се знае, че няма съответствие на нощта със състояние­то на небесните обитатели, ами има съответствие със зазоряването, което е преди утрото; съответствие с нощта има при онези, които са в Ада. Поради това съот­ветствие ден и година в Словото означават състояние­то на живота изобщо; топлина и светлина означават лю­бовта и мъдростта; утрото означава първата и висша­та степен на любовта; пладне означава мъдростта в ней­ната светлина; вечерта означава мъдростта в нейната тъмнина; зората означава мрака, предхождащ утрото, нощта обаче означава лишеността от любов и мъдрост.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

×