Jump to content
Invision Community
Sign in to follow this  
evgeni

21. За одеждите, в които се появяват ангелите 177-182

Recommended Posts

21.
За одеждите, в които се появяват ангелите177.

Тъй като ангелите са хора и живеят помежду си също така, както хората на земята, те също имат одежди, жи­лища и редица подобни неща, с тази разлика обаче, че при тях всичко е по-съвършено, защото са в по-съвършено състояние. Щом ангелската мъдрост превъзхожда човеш­ката дотам, че се нарича недостижима, то и всичко, кое­то те възприемат, и всичко, което им се явява, също е недостижимо; понеже всичко, което ангелите възприе­мат и всичко, което им се явява, съответства на тях­ната мъдрост (гл.173).
 

 

178.

Дрехите, в които са облечени ангелите, подобно на оста­налото, съответстват; понеже съответстват, те явно действително съществуват (виж по-горе,гл.175). Техните дрехи съответстват на тяхната разумност; ето защо всички на Небето се явяват облечени според своята ра­зумност; затова онези, които превъзхождат по разум­ност останалите (гл.43 и гл.128), имат по-представително облекло. Най-разумните там са облечени в дрехи, ярки като огън, или блестящи като светлина; по-малко разум­ните са облечени в светли или бели дрехи, но без блясък; най-малко разумните са облечени в многоцветни дрехи, докато ангелите от вътрешните небеса са голи.

 


179.

Понеже дрехите на ангелите съответстват на тяхната разумност, то те също така съответстват на истина­та, тъй като всяка разумност идва от Божията истина; ето защо едно и също е да се каже, че ангелите са облече­ни според разумността, или че са облечени според Божи­ята истина. Дрехите на някои са ярки като огън, а пък на други блестят като светлина, защото огънят съответ­ства на благото, а светлината съответства на ис­тинното, идващо от благото. Някои са облечени в свет­ли или бели дрехи без блясък, докато други носят многоц­ветни дрехи, защото Божието благо и Божията истина блестят по-слабо и се възприемат различно сред по-малко разумните. Светло и бяло съответстват на истината, а цветовете - на нейните разновидности. Ангелите от вътрешните небеса са голи, защото пребивават в невин­ност, а невинността съответства на голотата.


180.

Тъй като ангелите на Небето са облечени, то те са се по-явявали облечени и тогава, когато са бивали виждани в света - например пред пророците или край гроба Госпо­ден: „видът му беше като светкавица, а дрехата му -бяла като сняг" (Матей 28:3, Марк 16:5, Лука 24:4, Йоан 20:12-13); или онези, които Йоан е видял на Небето: „обле­чени в бели дрехи" и „облечени в бял и чист висон" 
(Откровение, 4:4 и 19:14). Понеже разумността произтича от Божията истина, щом Господ се преобразява, "дрехите му станаха бели като светлина" (Матей 17:2; Марк 9:3; Лука 9:29). Че светлината е Божията истина от Господа, виж по-горе, гл.129; ето защо, дрехите в Словото означа­ват истините, а от тук и разумността: „имаш няколко души, които не са осквернили дрехите си; те ще ходят с Мене в бели дрехи, понеже са достойни. Който побеждава, той ще се облече в бели дрехи"; „Блажен е, който бди и пази дрехите си" (Откровение, 3:4-5 и 16:15). За Йеруса­лим, под които се разбира Църквата, пребиваваща в ис­тината, Исай казва: „Дигни се, дигни се, облечи се в сила­та си, Сионе ! Облечи се в дрехите на твоето величие, граде Йерусалиме !" (Исай 52:1). Иезекиил: „Облякох ти пъстрошити дрехи и ти обух червени сандали, опасах те с висон и те покрих със свилено покривало." (Иезекиил, 16:10,13). На много места има подобни думи. За онзи, кой­то не е в истината, казват, че не носи сватбена одежда: „Царят, като влезе да види насядалите, съгледа там ед­ного, който не бе облечен в сватбарска премяна, и каза му: приятелю, как влезе тук, като не си в сватбарска премяна? А той мълчеше. Тогава царят рече на слугите. вържете му ръцете и нозете, вземете и го хвърлете във външната тъмнина; там ще бъде плач и скърцане със зъби" (Матей, 22:10-13). Под сватбен дом тук следва да се разбират Небето и Църквата - заради връзката им с Гос­под чрез Неговата Божия Истина. Ето защо, в Словото Господ се нарича Жених и Съпруг, докато Небето, заедно с Църквата, се нарича годеница и съпруга.


 

181.

Че одеждите на ангелите не се явяват като одежди, а действително са такива, може да се установи от това, че те не само се виждат, но също и се усещат. Хиляди пъти можах да видя, че ангелските дрехи са много, че те ги обличат и събличат, прибират ги, когато не им тряб­ват и ги изваждат, когато им служат, и че се обличат в различни одежди. Питах ангелите откъде имат тези дре­хи, а те ми казаха, че идват от Господ и че понякога Той ги облича, без те да знаят. Казаха ми също, че облеклото им се мени според промените на тяхното състояние, че дрехите им са блестящи и светли в първото и второто състояние, докато в третото и четвъртото състоя­ние са малко тъмни, което идва от съответствията, за­щото промените на тяхното състояние се отнасят до онези [им] качества, които засягат мъдростта и разум­ността, както може да се види и по-горе (гл.154-161).
 

 

182.

Тъй като дрехите на всеки в духовния свят са съобразни с неговата разумност, следователно, съобразни са с истини­те, от които произтича разумността, обитаващите Ада, лишени от истина, също се появяват облечени в дрехи, но те са раздрани, грозни и черни, всеки според своето безу­мие; те не могат да са облечени другояче, но Господ им поз­волява да се покриват с дрехи, за да не се показват голи.

Share this post


Link to post
Share on other sites

(Матей 28:3)

 

3. видът му беше като светкавица, а дрехата му - бяла като сняг;

 

(Марк 16:5)

 

5. Като влязоха в гроба, видяха един момък, облечен в бяла дреха, да седи отдясно; и много се уплашиха.

 

(Лука 24:4)

 

4. И докле недоумяваха за това, ето, изправиха се пред тях двама мъже в бляскави дрехи.

 

(Йоан 20:12-13)

 

13. И те й казват: жено! защо плачеш? Отговори им: дигнали Господа моего, и не зная, де са Го турили

 

14. Като рече това, обърна се назад и видя Иисуса да стои; ала не знаеше, че е Иисус.

Share this post


Link to post
Share on other sites

(Откровение, 4:4 и 19:14)

 

4:4. Около престола пък имаше двайсет и четири престола; а на престолите видях седнали двайсет и четири старци, облечени с бели дрехи, и на главите си имаха златни венци.

 

19:14. А небесните воинства, облечени в бял и чист висон, следваха подире Му на бели коне.

Share this post


Link to post
Share on other sites

(Матей 17:2)

 

2. И се преобрази пред тях; лицето Му светна като слънцето, а дрехите Му станаха бели като светлината.

 

(Марк 9:3)

 

3. Дрехите Му станаха блестящи, твърде бели, каквито никой избелвач на земята не може така да избели.

 

(Лука 9:29)

 

29. И като се молеше, видът на лицето Му се измени и облеклото Му стана бяло и блестящо.

Share this post


Link to post
Share on other sites

(Откровение, 3:4-5 и 16:15)

 

3:4. Но имаш няколко души в Сардис, които не са осквернили дрехите си и ще ходят с Мене в бели дрехи, защото са достойни.

 

3:5. Който победи, ще се облече така в бели дрехи; и Аз никога няма да залича името му от книгата на живота, а ще изповядам името му пред Моя Отец и пред Неговите ангели.

 

16:15. (Ето, ида като крадец. Блажен онзи, който бди и пази дрехите си, за да не ходи гол и да не гледат срамотите му.)

Share this post


Link to post
Share on other sites

(Исай 52:1)

 

1. Събуди се, събуди се, облечи силата си, Сионе; облечи великолепните си дрехи, Йерусалиме, святи граде, защото отсега нататък няма да влезе в тебе необрязан и нечист.

Share this post


Link to post
Share on other sites

(Иезекиил, 16:10,13)

 

10. Облякох те още във везани дрехи и те обух с чехли от язовски кожи, опасах те с висон и те покрих с копринена покривалка.

 

13. Така ти бе украсена със злато и сребро; и дрехите ти бяха от висон, коприна и везано; ти ядеше чисто брашно, мед и масло; и стана превъзходно красива и си се издигнала дори до царско положение.

Share this post


Link to post
Share on other sites

(Матей, 22:10-13)

 

10. И така, онези слуги излязоха по пътищата, събраха всички, които намериха - зли и добри; и сватбата се напълни с гости.

 

11. А царят, като влезе да прегледа гостите, видя там един човек, който не беше облечен в сватбарска дреха.

 

12. И му каза: Приятелю, ти как си влязъл тук, без да имаш сватбарска дреха? А той мълчеше.

 

13. Тогава царят каза на служителите: Вържете му краката и ръцете и го хвърлете в тъмнината отвън; там ще бъде плач и скърцане със зъби.

Share this post


Link to post
Share on other sites

173.

 

Онова, което съществува на Небето, не съществува по същия начин като онова, Което е на земята; на Небето всичко съществува от Господ съобразно [своите] съот­ветствия с вътрешното начало на ангелите. Ангелите имат свое вътрешно и външно начало: което е от вът­решното, се отнася към любовта и вярата, а значи, към волята и разума, тъй като те приемат любовта и вяра­та. Външното обаче съответства на вътрешното; по-горе може да се види (гл.87-115), че външното съот­ветства на вътрешното. Това би могло да се онагледи чрез казаното по-горе за светлината и топлината, а именно, че ангелите усещат светлината според вида на своята любов, а топлината според вида на своята мъд­рост (виж гл. 128 - 134). Същото важи и за останалото, ко­ето се явява пред сетивата на ангелите.

Share this post


Link to post
Share on other sites

175.

 

Всичко, което съответства на вътрешните начала на ангелите, ги представя, затова то се нарича представящо; а понеже се променя според състоянието на вътрешното при тях, нарича се явявания, независимо че онова, което се явява пред очите на ангелите, както и онова, което те усещат, им се явява и го усещат така живо и осезаемо, както хората [възприемат] нещата на земята, даже много по-ясно, по-отчетливо, по-осезае­мо. Такъв род видения на Небето се наричат реални ви­дения, понеже действително съществуват; има обаче и нереални видения - които се явяват, но не съответстват на вътрешното. Но за тях впрочем ще се говори по-нататък.

Share this post


Link to post
Share on other sites

43.

 

По същия начин са разделени членовете на едно общество; онези които са по-съвършени, тоест показват повече благо, и от там - любов, мъдрост и разум, са в средата. По-малко съвършените, които разкриват по-малка сте­пен на благо, са около тях на разстояния, според колкото намалява [степента на] тяхното съвършенство. Това на­помня начина, по който светлината отслабва от центъ­ра към периферията: онези, които са в средата, са най-силно осветени, докато разположените към краищата биват все по-слабо осветявани.

Share this post


Link to post
Share on other sites

128.

 

Божията истина е светлина за ангелите, защото те са духовни, не природни; духовните [създания] виждат спо­ред тяхното слънце, също както природните виждат според тяхното. От Божията истина произтича разу­мът на ангелите, а разумът е тяхното вътрешно зрение, което въздейства върху външното им зрение и го изг­ражда; ето защо всичко, което се явява на Небето от Господ като Слънце, се явява в светлина. Тъй като източни­кът на светлината е в Небето, тя се променя според приемането на Божията истина, идваща от Господ, или пък, което означава същото, според разумността и спо­ред мъдростта, в които пребивават ангелите. Една е тя в небесното царство, а друга е в духовното царство, как­то и във всяко едно общество. В небесното царство светлината изглежда огненочервена, защото тамошни­те ангели я приемат от Господ като Слънце; обаче в ду­ховното царство светлината е блестящобяла, понеже ан­гелите, които са там, я приемат от Господ като Луна (виж по-горе, гл.118). Дори и светлината в едно общество не е същата, както светлината в друго; във всяко общес­тво светлината също се различава: онези от центъра са по-силно осветени, по-малко осветени са онези, които ги ограждат (гл.43). Или накратко казано: до онази степен, до която приемат Божията истина, т.е., според разумност­та и мъдростта, идещи от Господ, ангелите са светлина. Ето защо ангелите на Небето се наричат ангели на свет­лината.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

×