Jump to content


Photo
- - - - -

21. За одеждите, в които се появяват ангелите 177-182


 • Please log in to reply
11 replies to this topic

#1 evgeni

evgeni

  Advanced Member

 • Moderators
 • 111 posts

Posted 04 August 2014 - 09:07 AM

21.
За одеждите, в които се появяват ангелите177.

Тъй като ангелите са хора и живеят помежду си също така, както хората на земята, те също имат одежди, жи­лища и редица подобни неща, с тази разлика обаче, че при тях всичко е по-съвършено, защото са в по-съвършено състояние. Щом ангелската мъдрост превъзхожда човеш­ката дотам, че се нарича недостижима, то и всичко, кое­то те възприемат, и всичко, което им се явява, също е недостижимо; понеже всичко, което ангелите възприе­мат и всичко, което им се явява, съответства на тях­ната мъдрост (гл.173).
 

 

178.

Дрехите, в които са облечени ангелите, подобно на оста­налото, съответстват; понеже съответстват, те явно действително съществуват (виж по-горе,гл.175). Техните дрехи съответстват на тяхната разумност; ето защо всички на Небето се явяват облечени според своята ра­зумност; затова онези, които превъзхождат по разум­ност останалите (гл.43 и гл.128), имат по-представително облекло. Най-разумните там са облечени в дрехи, ярки като огън, или блестящи като светлина; по-малко разум­ните са облечени в светли или бели дрехи, но без блясък; най-малко разумните са облечени в многоцветни дрехи, докато ангелите от вътрешните небеса са голи.

 


179.

Понеже дрехите на ангелите съответстват на тяхната разумност, то те също така съответстват на истина­та, тъй като всяка разумност идва от Божията истина; ето защо едно и също е да се каже, че ангелите са облече­ни според разумността, или че са облечени според Божи­ята истина. Дрехите на някои са ярки като огън, а пък на други блестят като светлина, защото огънят съответ­ства на благото, а светлината съответства на ис­тинното, идващо от благото. Някои са облечени в свет­ли или бели дрехи без блясък, докато други носят многоц­ветни дрехи, защото Божието благо и Божията истина блестят по-слабо и се възприемат различно сред по-малко разумните. Светло и бяло съответстват на истината, а цветовете - на нейните разновидности. Ангелите от вътрешните небеса са голи, защото пребивават в невин­ност, а невинността съответства на голотата.


180.

Тъй като ангелите на Небето са облечени, то те са се по-явявали облечени и тогава, когато са бивали виждани в света - например пред пророците или край гроба Госпо­ден: „видът му беше като светкавица, а дрехата му -бяла като сняг" (Матей 28:3, Марк 16:5, Лука 24:4, Йоан 20:12-13); или онези, които Йоан е видял на Небето: „обле­чени в бели дрехи" и „облечени в бял и чист висон" 
(Откровение, 4:4 и 19:14). Понеже разумността произтича от Божията истина, щом Господ се преобразява, "дрехите му станаха бели като светлина" (Матей 17:2; Марк 9:3; Лука 9:29). Че светлината е Божията истина от Господа, виж по-горе, гл.129; ето защо, дрехите в Словото означа­ват истините, а от тук и разумността: „имаш няколко души, които не са осквернили дрехите си; те ще ходят с Мене в бели дрехи, понеже са достойни. Който побеждава, той ще се облече в бели дрехи"; „Блажен е, който бди и пази дрехите си" (Откровение, 3:4-5 и 16:15). За Йеруса­лим, под които се разбира Църквата, пребиваваща в ис­тината, Исай казва: „Дигни се, дигни се, облечи се в сила­та си, Сионе ! Облечи се в дрехите на твоето величие, граде Йерусалиме !" (Исай 52:1). Иезекиил: „Облякох ти пъстрошити дрехи и ти обух червени сандали, опасах те с висон и те покрих със свилено покривало." (Иезекиил, 16:10,13). На много места има подобни думи. За онзи, кой­то не е в истината, казват, че не носи сватбена одежда: „Царят, като влезе да види насядалите, съгледа там ед­ного, който не бе облечен в сватбарска премяна, и каза му: приятелю, как влезе тук, като не си в сватбарска премяна? А той мълчеше. Тогава царят рече на слугите. вържете му ръцете и нозете, вземете и го хвърлете във външната тъмнина; там ще бъде плач и скърцане със зъби" (Матей, 22:10-13). Под сватбен дом тук следва да се разбират Небето и Църквата - заради връзката им с Гос­под чрез Неговата Божия Истина. Ето защо, в Словото Господ се нарича Жених и Съпруг, докато Небето, заедно с Църквата, се нарича годеница и съпруга.


 

181.

Че одеждите на ангелите не се явяват като одежди, а действително са такива, може да се установи от това, че те не само се виждат, но също и се усещат. Хиляди пъти можах да видя, че ангелските дрехи са много, че те ги обличат и събличат, прибират ги, когато не им тряб­ват и ги изваждат, когато им служат, и че се обличат в различни одежди. Питах ангелите откъде имат тези дре­хи, а те ми казаха, че идват от Господ и че понякога Той ги облича, без те да знаят. Казаха ми също, че облеклото им се мени според промените на тяхното състояние, че дрехите им са блестящи и светли в първото и второто състояние, докато в третото и четвъртото състоя­ние са малко тъмни, което идва от съответствията, за­щото промените на тяхното състояние се отнасят до онези [им] качества, които засягат мъдростта и разум­ността, както може да се види и по-горе (гл.154-161).
 

 

182.

Тъй като дрехите на всеки в духовния свят са съобразни с неговата разумност, следователно, съобразни са с истини­те, от които произтича разумността, обитаващите Ада, лишени от истина, също се появяват облечени в дрехи, но те са раздрани, грозни и черни, всеки според своето безу­мие; те не могат да са облечени другояче, но Господ им поз­волява да се покриват с дрехи, за да не се показват голи.#2 evgeni

evgeni

  Advanced Member

 • Moderators
 • 111 posts

Posted 05 August 2014 - 11:14 AM

(Матей 28:3)

 

3. видът му беше като светкавица, а дрехата му - бяла като сняг;

 

(Марк 16:5)

 

5. Като влязоха в гроба, видяха един момък, облечен в бяла дреха, да седи отдясно; и много се уплашиха.

 

(Лука 24:4)

 

4. И докле недоумяваха за това, ето, изправиха се пред тях двама мъже в бляскави дрехи.

 

(Йоан 20:12-13)

 

13. И те й казват: жено! защо плачеш? Отговори им: дигнали Господа моего, и не зная, де са Го турили

 

14. Като рече това, обърна се назад и видя Иисуса да стои; ала не знаеше, че е Иисус.#3 evgeni

evgeni

  Advanced Member

 • Moderators
 • 111 posts

Posted 05 August 2014 - 11:16 AM

(Откровение, 4:4 и 19:14)

 

4:4. Около престола пък имаше двайсет и четири престола; а на престолите видях седнали двайсет и четири старци, облечени с бели дрехи, и на главите си имаха златни венци.

 

19:14. А небесните воинства, облечени в бял и чист висон, следваха подире Му на бели коне.#4 evgeni

evgeni

  Advanced Member

 • Moderators
 • 111 posts

Posted 05 August 2014 - 11:18 AM

(Матей 17:2)

 

2. И се преобрази пред тях; лицето Му светна като слънцето, а дрехите Му станаха бели като светлината.

 

(Марк 9:3)

 

3. Дрехите Му станаха блестящи, твърде бели, каквито никой избелвач на земята не може така да избели.

 

(Лука 9:29)

 

29. И като се молеше, видът на лицето Му се измени и облеклото Му стана бяло и блестящо.#5 evgeni

evgeni

  Advanced Member

 • Moderators
 • 111 posts

Posted 05 August 2014 - 11:21 AM

(Откровение, 3:4-5 и 16:15)

 

3:4. Но имаш няколко души в Сардис, които не са осквернили дрехите си и ще ходят с Мене в бели дрехи, защото са достойни.

 

3:5. Който победи, ще се облече така в бели дрехи; и Аз никога няма да залича името му от книгата на живота, а ще изповядам името му пред Моя Отец и пред Неговите ангели.

 

16:15. (Ето, ида като крадец. Блажен онзи, който бди и пази дрехите си, за да не ходи гол и да не гледат срамотите му.)#6 evgeni

evgeni

  Advanced Member

 • Moderators
 • 111 posts

Posted 05 August 2014 - 11:22 AM

(Исай 52:1)

 

1. Събуди се, събуди се, облечи силата си, Сионе; облечи великолепните си дрехи, Йерусалиме, святи граде, защото отсега нататък няма да влезе в тебе необрязан и нечист.#7 evgeni

evgeni

  Advanced Member

 • Moderators
 • 111 posts

Posted 05 August 2014 - 11:24 AM

(Иезекиил, 16:10,13)

 

10. Облякох те още във везани дрехи и те обух с чехли от язовски кожи, опасах те с висон и те покрих с копринена покривалка.

 

13. Така ти бе украсена със злато и сребро; и дрехите ти бяха от висон, коприна и везано; ти ядеше чисто брашно, мед и масло; и стана превъзходно красива и си се издигнала дори до царско положение.#8 evgeni

evgeni

  Advanced Member

 • Moderators
 • 111 posts

Posted 05 August 2014 - 11:27 AM

(Матей, 22:10-13)

 

10. И така, онези слуги излязоха по пътищата, събраха всички, които намериха - зли и добри; и сватбата се напълни с гости.

 

11. А царят, като влезе да прегледа гостите, видя там един човек, който не беше облечен в сватбарска дреха.

 

12. И му каза: Приятелю, ти как си влязъл тук, без да имаш сватбарска дреха? А той мълчеше.

 

13. Тогава царят каза на служителите: Вържете му краката и ръцете и го хвърлете в тъмнината отвън; там ще бъде плач и скърцане със зъби.#9 Ани

Ани

  Advanced Member

 • Moderators
 • 290 posts
 • Отговорете на въпроса:1864

Posted 04 November 2016 - 05:09 PM

173.

 

Онова, което съществува на Небето, не съществува по същия начин като онова, Което е на земята; на Небето всичко съществува от Господ съобразно [своите] съот­ветствия с вътрешното начало на ангелите. Ангелите имат свое вътрешно и външно начало: което е от вът­решното, се отнася към любовта и вярата, а значи, към волята и разума, тъй като те приемат любовта и вяра­та. Външното обаче съответства на вътрешното; по-горе може да се види (гл.87-115), че външното съот­ветства на вътрешното. Това би могло да се онагледи чрез казаното по-горе за светлината и топлината, а именно, че ангелите усещат светлината според вида на своята любов, а топлината според вида на своята мъд­рост (виж гл. 128 - 134). Същото важи и за останалото, ко­ето се явява пред сетивата на ангелите.#10 Ани

Ани

  Advanced Member

 • Moderators
 • 290 posts
 • Отговорете на въпроса:1864

Posted 05 November 2016 - 02:06 PM

175.

 

Всичко, което съответства на вътрешните начала на ангелите, ги представя, затова то се нарича представящо; а понеже се променя според състоянието на вътрешното при тях, нарича се явявания, независимо че онова, което се явява пред очите на ангелите, както и онова, което те усещат, им се явява и го усещат така живо и осезаемо, както хората [възприемат] нещата на земята, даже много по-ясно, по-отчетливо, по-осезае­мо. Такъв род видения на Небето се наричат реални ви­дения, понеже действително съществуват; има обаче и нереални видения - които се явяват, но не съответстват на вътрешното. Но за тях впрочем ще се говори по-нататък.#11 Ани

Ани

  Advanced Member

 • Moderators
 • 290 posts
 • Отговорете на въпроса:1864

Posted 05 November 2016 - 02:08 PM

43.

 

По същия начин са разделени членовете на едно общество; онези които са по-съвършени, тоест показват повече благо, и от там - любов, мъдрост и разум, са в средата. По-малко съвършените, които разкриват по-малка сте­пен на благо, са около тях на разстояния, според колкото намалява [степента на] тяхното съвършенство. Това на­помня начина, по който светлината отслабва от центъ­ра към периферията: онези, които са в средата, са най-силно осветени, докато разположените към краищата биват все по-слабо осветявани.#12 Ани

Ани

  Advanced Member

 • Moderators
 • 290 posts
 • Отговорете на въпроса:1864

Posted 05 November 2016 - 02:09 PM

128.

 

Божията истина е светлина за ангелите, защото те са духовни, не природни; духовните [създания] виждат спо­ред тяхното слънце, също както природните виждат според тяхното. От Божията истина произтича разу­мът на ангелите, а разумът е тяхното вътрешно зрение, което въздейства върху външното им зрение и го изг­ражда; ето защо всичко, което се явява на Небето от Господ като Слънце, се явява в светлина. Тъй като източни­кът на светлината е в Небето, тя се променя според приемането на Божията истина, идваща от Господ, или пък, което означава същото, според разумността и спо­ред мъдростта, в които пребивават ангелите. Една е тя в небесното царство, а друга е в духовното царство, как­то и във всяко едно общество. В небесното царство светлината изглежда огненочервена, защото тамошни­те ангели я приемат от Господ като Слънце; обаче в ду­ховното царство светлината е блестящобяла, понеже ан­гелите, които са там, я приемат от Господ като Луна (виж по-горе, гл.118). Дори и светлината в едно общество не е същата, както светлината в друго; във всяко общес­тво светлината също се различава: онези от центъра са по-силно осветени, по-малко осветени са онези, които ги ограждат (гл.43). Или накратко казано: до онази степен, до която приемат Божията истина, т.е., според разумност­та и мъдростта, идещи от Господ, ангелите са светлина. Ето защо ангелите на Небето се наричат ангели на свет­лината.


0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users