Jump to content
Invision Community
Sign in to follow this  
evgeni

08. Небето в цялост представя един човек 59-67

Recommended Posts

8.
Небето в цялост представя един човек


59.

Че Небето в цялост представя един Човек, е тайна, още неизвестна никому на света; на Небето обаче я знаят всички. Нейното познаване, заедно с особеностите и подробностите, които се отнасят към нея, е отличителен белег на ангелското разбиране; от това познание зависят много неща, тъй като без него техният общ прин­цип не би могъл отчетливо и ясно да проникне в идеите на ангелското съзнание. Понеже знаят, че всички небеса заедно с ангелските общества изобразяват един човек, те наричат небето Голям и Божествен Човек; Божест­вен, защото Божествеността на Господ изгражда Небе­то, виж по-горе гл. 7-12.
 


60.

Онези, които нямат точна идея за духовното и небесното, не ще могат да разберат как те са подредени и свър­зани в тези форма и образ; те мислят, че земното и материалното, съставляващи последното в човека, го съз­рат, и без тях човек не е човек. Но нека знаят, че човек е човек не поради земното и материалното, а понеже може да разбира истинното и да желае благото; ето защо духовното и небесното изграждат човека. Всеки знае, че човек е такъв, каквито са неговите разум и воля; същевременно, всеки би могъл да узнае, че неговото земно тяло е създадено, за да служи на разума и волята в света, да съгласува техните деяния в крайната сфера на природата. Ето защо тялото не прави нищо от себе си, а действа в пълно подчинение на повелите на разума и волята - дотам, че онова, което мислим, езикът изказва, а онова, което желаем, тялото извършва. Така че действието идва от разума и волята, тялото само по себе си не действа; от тук проличава, че началата на разума и волята изграждат човека и че те [затова] имат същия облик, защото действат във всяка частица от тялото така, както вътрешното във външното. Именно заради тях човек се нарича Вътрешен и Духовен. Такъв Човек в пределна и съвършена форма е Небето.


61.

Такава е идеята на ангелите за човека и по тази причи­на те никога не обръщат внимание на онова, което той върши телесно, а на волята, поради която тялото действа. Волята и разума, доколкото той действа в един­ство с волята, те наричат същина на човека.

 

62.

Но ангелите не виждат цялото Небе в такава форма, за­щото то не попада пред ничии очи в своята цялост; по­някога обаче виждат разпръснатите общества, които се състоят от много хиляди ангели, като единни цялости с човешки облик. От обществото като част, ангелите заключават за цялото, каквото представлява Небето, понеже в съвършената форма цялото е като частта и част­та е като цялото; различават се само по размерите. Ето защо ангелите казват, че цялото Небе изглежда такова в очите на Господ, понеже Божествеността вижда всичко из съкровеното и възвисеното.


63.

Понеже Небето е такова, то се управлява от Господ като един човек, като единица. Знаем, че всеки човек се състои от неизброими разнообразни елементи, както като цяло, така също в отделните части; като цяло от крайници, органи и вътрешности, като части пък от редица тъка­ни, нерви и кръвоносни съдове. Значи, той се състои от членове сред членове, и от части сред части. Но независимо от всичко това, тогава, когато действа, човек действа като един. Такова е също и Небето под надзора и властта на Господ.


64.

Цялото това разнообразие в човека действа като едно. защото в него няма нищо, което да не служи на общото и да не изпълнява в него някаква задача. Общото обслужва своите части и частите обслужват общото, защото об­щото е съставено от частите и частите изграждат об­щото. Ето защо частите се наблюдават, грижат се взаи­мно една за друга, свързват се в такава форма, че всичко да се отнася към общото и неговото благо. Така те действат като едно. По същия начин обществата на Небето се съединяват според службата си в подобна форма; онези, които не вършат нищо за общото благо, са отхвърлени от Небето, защото са разнородни [части]. Да служиш значи да желаеш благото на другите заради общото благо, а да не служиш значи да им желаеш благото не заради общото благо, а заради себе си самия. Вторите обичат преди всичко себе си, докато първите обичат преди всичко Господ. Затова небесните обитатели действат като едно, но не от само себе си, ами из Господа, гледай­ки на Него като Едното, от което идва всичко, и на Неговото царство като на община, за която [те] трябва да се грижат. Това се разбира от думите на Господ: „Първом търсете царството на Бога и Неговата правда, и всичко това ще ви се придаде." (Матей, 6:33). Да търсиш не­говата правда означава да търсиш неговото благо. Онези, които обичат в света благото на родината повече от своето и благото на ближния — колкото своето, те ще обичат и ще се стремят в другия живот към Царството Господне, понеже в онзи живот Царството Господне е тяхната родина. Онези пък, които обичат да вършат добро на другите не заради себе си, а заради благото, ще обичат ближния, защото там благото е ближният. Всич­ки такива хора се намират в Предела на Човека, това ще рече - на Небето.


65.

Понеже Небето в цялост отразява един човек и дори е Бо­жественият Духовен Човек в неговите пределни форма и образ, то също се разделя, както човек, на членове и час­тици, които биват по сходен начин наковавани. Ангелите знаят в каква част от тялото се намира едно или друго общество, казвайки, че някое общество е в частта или областта на главата, че друго е в частта или областта на гърдите, че трето пък е в частта или областта на кръс­та, и така нататък. Изобщо погледнато, висшето или третото Небе образува главата до врата; второто или средното Небе образува трупа до кръста и колената; крайното или първото Небе образува краката до стъпа­лата и ръцете до върха на пръстите, понеже ръцете и китките съставляват последното в човека, макар бидей­ки отстрани. Тук за пореден път става ясно защо небеса­та са три.


66.

Някои духове под Небето доста много се учудват, когато чуват и виждат, че Небето е също толкова долу, колкото горе; те вярват и мислят същото, което вярват и мислят хората по света - че Небето се намира единствено горе; те не знаят, че небесата са разположени както крайниците, органите и вътрешностите в човека - ня­кои са горе, а други долу, и както частите на всеки член, на всеки орган, на всяка вътрешност - някои са вътре, а други навън. Ето защо се объркват относно Небето.


67.

Разказахме тези неща за Небето като Предела на Човека, защото без тяхното предварително познаване не ще може да се разбере нищо от онова, което ще кажем нататък за Небето; не ще можем да имаме никаква ясна идея за формата на Небето, за връзката на Господ с Небето, за връзката на Небето с човека, нито за въздействието на духовния свят върху природния, а също и за съответст­вието. За тези неща ще говорим подред по-нататък, но този предговор е необходим, за да се хвърли светлина върху тях. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

(Матей, 6:33)

 

 

33. Но първом търсете царството на Бога и Неговата правда, и всичко това ще ви се придаде.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

×